محتوا با برچسب حمایت جدی دولت از دست اندرکاران صنعت چای کشور.