محتوا با برچسب تیمار و رهاسازی چند قطعه پرنده حمایت شده در ماسال و فومن.