محتوا با برچسب توقیف کامیون با جریمه چند میلیونی ریال در شفت.