محتوا با برچسب توقیف خودروی سواری با بیش از 47 میلیون ریال جریمه.