محتوا با برچسب بهسازی و آسفالت راه روستایی ناش به اسطلخ کوه شهرستان رودبار.