محتوا با برچسب بهره مندی 98 درصدی مجموع خانوارهای استان از نعمت گاز طبیعی.