محتوا با برچسب برداشت 4 کیلوگرم زعفران در صومعه سرا.