محتوا با برچسب برداشت بیش ازهزارو200 تن پاچ باقلا در فومن.