محتوا با برچسب ایجاد اشتغال و تولید از محورهای مهم برنامه دولت است.