محتوا با برچسب امروز در پایان تجمع میثاق با ولایت در رشت قطعنامه صادر کردند.