محتوا با برچسب اقتدار ملت ایران با وجود تمامی تحریم ها برای جهانیان اثبات شده است.