محتوا با برچسب افتتاح بیمارستان 130 تختخوابی لنگرود سال آینده.