محتوا با برچسب اختصاص حدود نیمی از اعتبارات سفررییس جمهور به گیلان.