محتوا با برچسب اختصاص اعتبار یک و نیم میلیاردی به منابع طبیعی و آبخیزداری املش.