محتوا با برچسب آمار اهدا کنندگان خون در آستارا 22 درصد افزایش یافت.