محتوا با برچسب آسفالت 5 هزار کیلومتر از راههای روستایی کشور.