محتوا با برچسب کشف 19 کیلوگرم تریاک در بندرکیاشهر.