محتوا با برچسب کشف بیش از 2 کیلو شیشه و حشیش در رودبار.