محتوا با برچسب کشف بیش از 12 کیلوگرم تریاک در رودبار.