محتوا با برچسب وزش باد با سرعت 61 کیلومتر بر ساعت در انزلی.