محتوا با برچسب واکسیناسیون بیش از 600 هزار راس دام درگیلان.