محتوا با برچسب ماسک و دستکش استفاده شده را در سطل زباله بریزید.