محتوا با برچسب آمادگی برای مایه کوبی بیش از 3میلیون راس دام در گیلان.