راههای ارتباطی

کد پستی و شماره تلفن ها

 کد پستی سازمان : 4185713111
 شماره تماس روابط عمومی : 162
 تلفن روابط عمومی برای شهرستانی ها: 33827004 -013
 شماره تماس سازمان :33835200 -013
آدرس پست الكترونيك مركز گيلان : gilan@irib.ir
 آدرس پست الكترونيك مركز گيلان : guilan@irib.ir

آدرس: رشت- خیابان رسالت- صدا و سیمای مرکز گیلان

پیامک ها
پیامک روابط عمومي 3000162162
پیامک تلویزیون30000131
پيامك راديو 30000132